Aparatura

Laboratorium Jakusz SpaceTech wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową wysokiej klasy.

Lepkościomierz Brookfield DV2T z termostatem

Lepkościomierz rotacyjny z serii DV2T z  łaźnia cyrkulacyjna z kontrolerem SD07R-20-A12E (chłodząco-grzejny). Umożliwia pomiar lepkości dynamicznej w różnym zakresie temperatur przy zmiennej prędkości obrotu wrzeciona pomiarowego. Dzięki zastosowaniu adaptera dla małych próbek możliwe jest badanie małych objętości próbki w kontrolowanych warunkach ścinania i przy zachowaniu określonej temperatury.

 

Gęstościomierz Toledo

Umożliwia wykonanie serii pomiarów jeden po drugim: wbudowana elektryczna pompa próbkująca napełnia i opróżnia celę pomiarową w pełni automatycznie po naciśnięciu przycisku.

Zakres pomiaru 0 g/cm3 – 3 g/cm3

Dokładność  ±0,001 g/cm3

Powtarzalność 0,0005

Zakres temperatury próbki 0 °C – 50 °C

 

Spetrometr podczerwieni FT-IR Nicolet iS10 Thermo Scientific

Umożliwia oznaczenie barwy produktów ciekłych oraz stałych w stanie stopionym według skali Gardnera. Znajduje zastosowanie przy identyfikacji minerałów oraz przy badaniach związanych z substancjami ropopochodnymi. Umożliwia określenie jakości składników pożywienia i produktów kosmetycznych oraz czystości leków.

 

Spektrofotometr UV-VIS ThermoFisher Scientific GENESYS180

Umożliwia oznaczenie barwy produktów ciekłych oraz stałych w stanie stopionym lub w roztworze według skali Gardnera. Pozwala ilościowo określić zawartość metali ciężkich w substancji badanej. Znajduje zastosowanie w badaniu leków oraz substancji biologicznie czynnych np. białka.

 

VISCOTEK GPCmax VISCOTEK TDA

Umożliwia oznaczania masy cząsteczkowej. Wykorzystuje ona mechanizm wykluczania molekularnego rozdzielając substancje wyłącznie wg rozmiarów ich cząsteczek w roztworze.

 

Analizator multi N/C 3100

Analizator mutli N/C jest urządzeniem do określania zawartości całkowitej węgla i / lub całkowitej zawartości azotu w próbkach wodnych. Ustalenia dokonuje się przez rozkład termokatalityczny w obecności specjalnego katalizatora zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Analizator multi N / C 3100 ma wszechstronne zastosowanie ze względu na duży zakres pomiarowy, wysoki stopień automatyzacji i możliwość rozbudowy.

 

ICP-OES Thermo Scientific iCAP 7000 Plus

Seria ICP-OES Thermo Scientific iCAP 7000 Plus to seria optycznej spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej. Typowe próbki analizowane przez ICP-OES to ciecze. Próbki są pompowane przez nebulizator w celu wytworzenia drobnego sprayu. Duże kropelki są usuwane przez komorę natryskową, a następnie małe kropelki przechodzą do plazmy. Rozpuszczalnik odparowuje, a pozostała próbka rozkłada się na atomy i jony. Są one wzbudzane przez fale radiowe (RF) generowane plazma, która ma temperaturę około 9000 K. Kiedy rozpadają się do niższego stanu energetycznego, emitują zestaw długości fal światła, które jest unikalne dla każdego elementu, co umożliwia pomiar śladowych stężeń pierwiastków w szerokim zakresie próbek.

 

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Shimadzu

Wysokosprawna chromatografia cieczowa pozwalająca na rozdzielanie składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału między fazę ruchomą i nieruchomą układu chromatograficznego. Zapewnia ona możliwość zarówno identyfikacji substancji oraz ich ilościowej analizy, nawet w niskich stężeniach oraz w obecności innych związków.

 

Titrator Easy Plus – Easy OX

Automatyczny titrator, który zwiększona powtarzalność dzięki zapewnieniu takiej samej procedury analizy za każdym razem. Zastosowanie do miareczkowania
opartego na reakcji redoks.