Aparatura laboratoryjna

Laboratorium Jakusz SpaceTech wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową wysokiej klasy.

ICP-OES Thermo Scientific iCAP 7000 Plus

Seria ICP-OES Thermo Scientific iCAP 7000 Plus to seria optycznej spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej. Typowe próbki analizowane przez ICP-OES to ciecze. Próbki są pompowane przez nebulizator w celu wytworzenia drobnego sprayu. Duże kropelki są usuwane przez komorę natryskową, a następnie małe kropelki przechodzą do plazmy. Rozpuszczalnik odparowuje, a pozostała próbka rozkłada się na atomy i jony. Są one wzbudzane przez fale radiowe (RF) generowane plazma, która ma temperaturę około 9000 K. Kiedy rozpadają się do niższego stanu energetycznego, emitują zestaw długości fal światła, które jest unikalne dla każdego elementu, co umożliwia pomiar śladowych stężeń pierwiastków w szerokim zakresie próbek.

 

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie zawartości metali ciężkich: As, Pb, Ni, Cu, Cr, Fe, Zn, Sb i Sn w próbkach wody
2) Oznaczanie zawartości metali: Al, Au, Mn w próbkach wody

 

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Oznaczanie metali takich jak: Be, Co, Ca, Li, Mg, Mo, Sr, Tl, V, Ag, B, Bi, Cd, K, Hg w próbkach wody (na życzenie klienta możemy spróbować określić inne/dodatkowe elementy niż wymienione)
2) Oznaczanie krzemu i selenu w próbkach wody
3) Oznaczanie metali w próbkach oleju (pod warunkiem zakupu odpowiedniego palnika itp.)
4) Oznaczanie metali w próbkach stałych (pod warunkiem ustalenia odpowiednich parametrów)
5) Oznaczanie minerałów (na życzenie klienta)

Gęstościomierz Toledo

Umożliwia wykonanie serii pomiarów jeden po drugim: wbudowana elektryczna pompa próbkująca napełnia i opróżnia celę pomiarową w pełni automatycznie po naciśnięciu przycisku.

Zakres pomiarowy 0 g/cm3 – 3 g/cm3

Dokładność ±0,001 g/cm3

Powtarzalność 0,0005

Zakres temperatury próbki 0 °C – 50 °C

 

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie gęstości dla HTP
2) Wyznaczanie gęstości ekologicznych paliw rakietowych

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Pomiar gęstości dla różnego rodzaju produktów (na życzenie klienta), cieczy lub emulsji
2) Wyznaczanie ciężaru właściwego
3) Oznaczanie procentowej zawartości alkoholu

Spektrometr FT-IR Nicolet iS10 z transformacją Fouriera, Thermo Scientific

To technika wykorzystywana do uzyskania widma w podczerwieni absorpcji lub emisji ciała stałego czy cieczy. Celem techniki FTIR, jest zmierzenie, ile światła pochłania próbka przy każdej długości fali. Termin spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera wywodzi się z faktu, że transformacja Fouriera (proces matematyczny) jest wymagana do przekształcenia surowych danych w rzeczywiste widmo.

FTIR posiada dodatkowe wyposażenie:

-przystawka SPECAC Pearl dedykowana oznaczaniu podwójnych wiązań w cząsteczce

-przystawka Smart iTX do pozostałych oznaczeń np ciał stałych.

 

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Pomiar widma IR dla RDX
2) Pomiar widm IR dla DMAZ (paliwa rakietowego)

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Do identyfikacji materiałów, polimerów
2) Do wstępnej identyfikacji związków organicznych i zapewnienia zgodności surowców
3) Analiza cząstek
4) Analiza błędów w gotowym produkcie
5) Analiza powłok na powierzchniach metalowych

Spektrofotometr UV-VIS ThermoFisher Scientific GENESYS180

Umożliwia oznaczenie barwy produktów ciekłych oraz stałych w stanie stopionym lub w roztworze według skali Gardnera. Pozwala ilościowo określić zawartość metali ciężkich w substancji badanej. Znajduje zastosowanie w badaniu leków oraz substancji biologicznie czynnych np. białka. VISCOTEK GPCmax VISCOTEK TDA

Umożliwia oznaczania masy cząsteczkowej. Wykorzystuje ona mechanizm wykluczania molekularnego rozdzielając substancje wyłącznie wg rozmiarów ich cząsteczek w roztworze.

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie baru według skali Gardnera

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Widma substancji
2) Kwantyfikacja różnych związków chemicznych (podlega optymalizacji)

Analizator Multi N/C 3100

Analizator mutli N/C jest urządzeniem do określania zawartości całkowitej węgla i / lub całkowitej zawartości azotu w próbkach wodnych. Ustalenia dokonuje się przez rozkład termokatalityczny w obecności specjalnego katalizatora zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Analizator multi N / C 3100 ma wszechstronne zastosowanie ze względu na duży zakres pomiarowy, wysoki stopień automatyzacji i możliwość rozbudowy.

 

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie węgla w HTP

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Oznaczanie węgla całkowitego w próbkach wody
2) Oznaczanie azotu ogólnego w próbkach wody (pod warunkiem ustawienia odpowiednich parametrów)

Karl Fisher – Titrator kulometryczny Mettler Toledo C30S

Oznaczanie zawartości wody opiera się na miareczkowaniu metodą Karla Fischera. Jest to standardowa metoda przeznaczona specjalnie do oznaczania zawartości wody, dająca dokładne i precyzyjne wyniki w ciągu kilku minut. Wykorzystuje ona technikę precyzyjnego generowania jodu do układu w wyniku elektrolizy.

 

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie zawartości wody w próbkach DMAZ

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Oznaczanie zawartości wody w różnych produktach (na życzenie klienta)

Wysokowydajny chromatograf cieczowy Shimadzu

Wysokosprawna chromatografia cieczowa pozwalająca na rozdzielanie składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału między fazę ruchomą i nieruchomą układu chromatograficznego. Zapewnia ona możliwość zarówno identyfikacji substancji oraz ich ilościowej analizy, nawet w niskich stężeniach oraz w obecności innych związków.

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie zawartości materiałów wybuchowych typu RDX, HMX, DPT, HNS.

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Oznaczanie flawonoidów w próbkach roślinnych (pod warunkiem zakupu odpowiedniej kolumny itp.)
2) Oznaczanie witamin w suplementach diety itp. (pod warunkiem wykupienia odpowiedniej kolumny itp.)
3) Wykonywanie oznaczeń ilościowych/jakościowych różnych związków chemicznych (na życzenie klienta)

Titrator Easy Plus – Easy OX

Automatyczny titrator, który zwiększona powtarzalność dzięki zapewnieniu takiej samej procedury analizy za każdym razem. Zastosowanie do miareczkowania opartego na reakcji redoks.

 

Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID) firmy Agilent.

 

Technika GC pozwala określić skład procentowy mieszanin związków chemicznych, które mogą zawierać nawet kilkaset z nich. Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) jest najczęściej stosowanym detektorem w chromatografii gazowej (GC). Ten detektor może wykryć większość węglowodorów. Charakteryzuje się dużym zakresem liniowości. Działanie FID opiera się na detekcji jonów powstających podczas spalania związków organicznych w płomieniu wodorowym. Ilość wytwarzanych jonów jest proporcjonalna do stężenia związków organicznych w strumieniu gazu nośnego.

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie zawartości DMAZ
2) Oznaczanie zawartości DMSO
3) Oznaczanie zawartości prostych alkoholi (metanol, etanol, izopropanol)
Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Oznaczanie większości węglowodorów (bez formaldehydu i kwasu mrówkowego)
2) Oznaczanie zawartości rozpuszczalników tj. acetonu, metanolu, etanolu, izopropanolu, acetonitrylu, THF, toluenu itp.
3) Analizy ilościowe dużej grupy związków organicznych, np. substancji aktywnych w suplementach diety, kosmetykach, lekach; terpeny, alkohole wyższego rzędu

 

Wiskozymetr Brookfield DV2T

Wiskozymetr rotacyjny umożliwia szeroki zakres pomiarów lepkości. Pomiar odbywa się poprzez zanurzenie wirnika w cieczy. Pomiaru dokonuje się na podstawie oporu ruchu wirnika wywołanego lepkością (momentem obrotowym).

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Pomiar lepkości kosmetyków i innych substancji (na życzenie klienta)
2) Badanie wpływu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na lepkość (pod warunkiem optymalizacji sprzętu)

 

 

Pehametr Elmetron 

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie przewodności dla HTP
2) Oznaczenie pH próbek DMAZ

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Pomiar pH dla różnego rodzaju mieszanin i produktów płynnych
2) Pomiar pH gleby, nawozów lub owoców
3) Pomiar pH do badania jakości wody pitnej, ścieków, do badania pH w rzekach i zbiornikach wodnych
4) Pomiar przewodności próbek cieczy
5) Pomiar temperatury próbek ciekłych

 

 

Refraktometr Abbego

Przyrząd optyczny służący do pomiaru współczynnika załamania światła z wykorzystaniem zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Pomiar współczynnika załamania światła dla DMAZ
2) Pomiar współczynnika załamania światła dla DMSO, określenie zależności zmiany współczynnika załamania światła od stężenia DMSO
Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Pomiar współczynnika załamania światła dla różnych związków chemicznych (na życzenie klienta)
2) Oznaczanie zawartości cukru w moszczu winnym (podlega optymalizacji)
3) Oznaczenie stężenia alkoholu etylowego w roztworze (np. piwie, winie czy środku dezynfekującym) (podlega optymalizacji)
4) Zawartość soli w wodzie morskiej (podlega optymalizacji)
5) Kontrola jakości surowców w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, petrochemicznym i farmaceutycznym (na życzenie klienta)

 

 

Suszarka laboratoryjna firmy POL-EKO

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie suchej pozostałości dla HTP
2) Oznaczanie wilgotności (zawartości wody) w próbkach materiałów wybuchowych
Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Oznaczanie suchej pozostałości w cieczach, polimerach lub innych produktach (na życzenie klienta)

Piec muflowy CZYLOK

Cechą charakterystyczną pieców muflowych są wewnętrzne mufle ceramiczne, które nagrzewają się od zewnątrz. Mufla to zamknięta, szczelna komora wykonana z materiałów ogniotrwałych.
Dzięki temu, że komora pieca muflowego wykonana jest z materiałów żaroodpornych, temperatura wewnątrz może sięgać nawet 1700 oC. A urządzenia te ogrzewane są gazem lub energią elektryczną.

Analizy, które obecnie wykonujemy:
1) Oznaczanie zawartości popiołu w nadtlenku wodoru

Przykładowe analizy jakie możemy wykonać:
1) Oznaczenie zawartości popiołu w różnych próbkach (po uzgodnieniu)
2) Oznaczanie ubytków masy, obróbka cieplna, wypalanie próbek i spiekanie materiałów

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.